Hot dish: No pork, no lard ramen from Menya Takeichi